Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.


Giảng sư: Hoạt Động Văn Nghệ 481 lượt xem

Cùng giảng sư

  

Khóa Tu Chùa Long Khánh