Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp

STT Tiêu đề Thao tác
Thuộc album: lượt nghe

Album Nhạc Audio
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh