Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.


Trụ trì: Thượng Tọa Thích Thiện Xuân

Địa chỉ: ấp Tân Hậu, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại:

Các hoạt động