Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.3.Bài Múa Niềm Vui Khánh Đản Do Nhóm Múa Phật Tử Chùa Long Khánh (Vĩnh Long)Biểu Diễn

Giảng sư: Hoạt Động Văn Nghệ

453 xem

2.Bài Múa Đêm Giao Thừa Nghe Khúc Dân Ca Do Nhóm PT Chùa Long Khánh Vĩnh Long Biểu Diễn

Giảng sư: Hoạt Động Văn Nghệ

436 xem

1.Bài Múa Trăng Tròn Tháng 4 Do Nhóm Múa Phật Tử Chùa Long Khánh (Vĩnh Long) Biểu Diễn

Giảng sư: Hoạt Động Văn Nghệ

497 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh