Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.Thọ Bát Quan Trai Và Phóng Sanh

Giảng sư: Thọ Bát Quan Trai

430 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh