Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.Chủ Đề Nhân Quả Ni Trưởng Thích Nữ Trí Tiên TG Chùa Long Khánh (P5 - Tp Vĩnh Long)

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật Chùa Long Khánh

578 xem

CĐ Thắp Sáng Chánh Niệm ĐĐ Thích Tâm Khiết TG Chùa Long Khánh

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật Chùa Long Khánh

427 xem

6.Chân Dung Người Phật Tử Sư Cô:Thích Nữ Như Lan

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật Chùa Long Khánh

524 xem

5.Nguyện Lực Trong Pháp Môn Tịnh Độ ĐĐ:Thích Trí Minh

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật Chùa Long Khánh

432 xem

4.Sức Mạnh Của Người Trí HT:Thích Giác Hóa

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật Chùa Long Khánh

434 xem

3.Tu Ở Đâu Hết Sầu Ở Đó - Thích Trí Huệ

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật Chùa Long Khánh

486 xem

1.Tu Thân Hòa Thượng Thích Đắc Pháp

Giảng sư: Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật Chùa Long Khánh

456 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh