Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.Nguyện Lực Trong Pháp Môn Tịnh Độ ĐĐ:Thích Trí Minh

Giảng sư: Đại Đức:Thích Trí Minh

345 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh