Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.Sức Mạnh Của Người Trí HT:Thích Giác Hóa

Giảng sư: HT:Thích Giác Hóa(NB)

465 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh