Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.Tu Ở Đâu Hết Sầu Ở Đó - Thích Trí Huệ

Giảng sư: Đại Đức Thích Trí Huệ (NB)

467 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh