Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.Tu Thân Hòa Thượng Thích Đắc Pháp

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Đắc Pháp(NB)

416 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh