Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Chùa Long Khánh (P5 - tp Vĩnh Long)

Giảng sư: Đại Lễ Vu Lan

507 xem

Chương Trình Ca Nhạc Mừng Mùa Vu Lan Báo Hiếu Chùa Long Khánh (P2)

Giảng sư: Đại Lễ Vu Lan

497 xem

Chương Trình Ca Nhạc Mừng Mùa Vu Lan Báo Hiếu Chùa Long Khánh (P1)

Giảng sư: Đại Lễ Vu Lan

534 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh