Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Chuyên đề15.Tâm Hạnh Người Tu - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

342 xem

11.Sáu pháp lìa khổ - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

421 xem

10.Trí tuệ Như Lai - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

330 xem

9.Tu tại gia - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

306 xem

9.Tức tâm tức Phật - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

454 xem

5.Tăng Trưởng Tu Tập Tự Thân - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

394 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh