Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Chuyên đề15.Tâm Hạnh Người Tu - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

273 xem

11.Sáu pháp lìa khổ - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

356 xem

10.Trí tuệ Như Lai - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

265 xem

9.Tu tại gia - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

246 xem

9.Tức tâm tức Phật - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

375 xem

5.Tăng Trưởng Tu Tập Tự Thân - Thích Giác Toàn

Giảng sư: HT THÍCH GIÁC TOÀN

331 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh