Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Chuyên đề43.Niềm Tin

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Giác Giới

555 xem

42.Vui Thay Đức Phật Ra Đời

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Giác Giới

422 xem

41.Biết Thương Mình

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Giác Giới

320 xem

40.Tác ý Tu Tập

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Giác Giới

338 xem

39. Lễ Vu Lan Chùa Thiền Quang II

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Giác Giới

354 xem

38.Thiện Thường Cận Y

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Giác Giới

329 xem

37.Hạnh Phúc Và Đau Khổ

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Giác Giới

374 xem

36.6 Kinh Hạnh Phúc - Bài Kệ Số 6 - Thích Giác Giới

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Giác Giới

524 xem

36.5 Kinh Hạnh Phúc - Bài Kệ Số 5 - Thích Giác Giới

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Giác Giới

351 xem

36.4 Kinh Hạnh Phúc - Bài Kệ Số 4 - Thích Giác Giới

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Giác Giới

522 xem

36.3 Hạnh Phúc Kinh - Bài Kệ Số 3 - Thích Giác Giới

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Giác Giới

362 xem

36.2 Hạnh Phúc Kinh - Bài Kệ Số 2 - Thích Giác Giới

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Giác Giới

338 xem

36.1 Hạnh Phúc Kinh - Bài Kệ Số 1 - Thích Giác Giới

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Giác Giới

533 xem

35. Ý Nghĩa Sự Cúng Dường - Thích Giác Giới

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Giác Giới

496 xem

34. Vai trò và phận sự của người cư sĩ - Thích Giác Giới

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Giác Giới

461 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh