Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Chuyên đề80.2 Niệm tâm - TT. Thích Bửu Chánh - Phần 2_2

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

751 xem

80.1 Niệm tâm - TT. Thích Bửu Chánh - Phần 1_2

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

717 xem

79.Nhìn tâm - TT. Thích Bửu Chánh

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

456 xem

78.Phương Pháp Làm Nhà Cho Tâm

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

471 xem

77.Khuyên tu - Thiền Viện Phước Sơn

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

494 xem

76.Khuyến Tu Tịnh Thất Xá Lợi

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

596 xem

75.Phước báu dâng Y Kathina

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

441 xem

74.Yên Tâm Niệm Phật.

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

436 xem

73.Cát Bụi

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

458 xem

72. Đại Kinh Giáo Giới La-Hầu-La

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

634 xem

71.2 Vi Diệu Pháp Nhập Môn 02

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

467 xem

71.1 Vi Diệu Pháp Nhập Môn 01

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

485 xem

70. Năm Pháp Tu Tập

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

479 xem

69.Niệm Thân

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

446 xem

68.Thọ Duyên Ái

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Bửu Chánh

674 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh