Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Chuyên đề28.6 Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn 05

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

288 xem

28.5 Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn 05

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

292 xem

28.4 Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn 04

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

285 xem

28.3 Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn 03

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

287 xem

28.2 Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn 02

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

330 xem

28.1 Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn. 01

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

298 xem

27.Một Ngày Thiền Tập tại Chùa Phật Bảo.

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

292 xem

26.Chánh Niệm Ngày Thứ 3.

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

159 xem

25.Bốn Hạng Người

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

164 xem

24. Lợi Ích Thiền Tập

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

161 xem

23. Ngũ Lực

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

186 xem

22. Kinh Đại Niệm Xứ - Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

155 xem

21. Sống Trong Một Giây

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

185 xem

20. Một Ngày Thiền Tập tại Bải Biển

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

326 xem

19.9 khóa thiền Mùa Đông- 2010 bài Bế Mạc

Giảng sư: Hòa Thượng Thích Kim Triệu

285 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh