Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Chuyên đề32.Bảy Lợi Ích Trong Thiên tứ niệm Xứ

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

265 xem

31.Ngủ Uẩn

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

158 xem

30.3 Tùy Phiền Não 03

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

155 xem

30.2 Tùy Phiền Não 02

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

160 xem

30.1 Tùy Phiền Não 01

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

158 xem

29.Song Tầm

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

154 xem

28.Kinh Thiện Tinh

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

151 xem

27.Phương Pháp Cơ Bản

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

162 xem

26.Tầm Quan Trọng Của Việc Quán Đối Tượng Chính

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

266 xem

25.Sống Với Pháp Bảo

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

165 xem

24.Chánh Kiến

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

158 xem

23.Cách Thức Trình Pháp ( Sư Thư Dịch )

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

161 xem

22.Đi Kinh Hành

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

156 xem

21.2 Bảy Pháp Bất Thối 02

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

164 xem

21.1 Bảy Pháp Bất Thối 01

Giảng sư: Thiền Sư Zatila

261 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh