Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Chuyên đề30.Quà Tặng Pháp Bảo

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

171 xem

29. Quan Điểm Phật Giáo Về Hạnh Phúc & Đau Khổ

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

176 xem

28.Pháp Kham Nhẫn

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

165 xem

27.Niềm An Lạc Trong Phật Giáo

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

175 xem

26.Người Bằng Hữu

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

169 xem

25.Kinh Hạnh Phúc

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

181 xem

24. Dể Duôi Tam Bảo Hại Mình

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

173 xem

23.Chủ Trương Mục Đích Tông Chỉ Của Đạo Phật

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

172 xem

22. Cây Cao Bóng Cả

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

173 xem

21.2 Bóng Mát Cuộc Đời 02

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

176 xem

21.1 Bóng Mát Cuộc Đời 01

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

171 xem

20.Ân Cha - Nghĩa Mẹ Trong Ca Dao Quang Minh

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

288 xem

19.Ân Cha - Nghĩa Mẹ Trong Ca Dao

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

279 xem

18.Bốn điều khó được

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

266 xem

17.Tu Mau kẻo trễ

Giảng sư: Đại Đức Thích Chánh Định

267 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh