Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Chuyên đề26. Ý Nghĩa Dâng Hoa Cúng Dường Tam Bảo

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

212 xem

25.Cách Sử Dụng Tài Sản Của Người Cư Sỉ

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

310 xem

24.Có và không

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

219 xem

23.2 Kinh Giáo giới La-hầu-la 03

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

306 xem

23.1 Kinh Giáo giới La-hầu-la

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

294 xem

22.2 Bí Quyết và Nghệ Thuật Trụ Trì Trong Phật Giáo 02

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

214 xem

22.1 Bí Quyết và Nghệ Thuật Trụ Trì Trong Phật Giáo 01

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

216 xem

21.2 Như Thế Nào Là Một Người Phật Tử 02

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

223 xem

21.1 Như Thế Nào Là Một Người Phật Tử 01

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

212 xem

20. Sức Mạnh Của Tuổi Trẻ

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

220 xem

19.Vấn Đáp Phật Pháp

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

300 xem

18.Tám Pháp Thế Gian

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

303 xem

17.Thái Độ Khoan Dung

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

222 xem

16.2 Già Bệnh Chết phần 2

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

216 xem

16.1 Già Bệnh Chết phần 1

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

293 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh