Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Chuyên đề26. Ý Nghĩa Dâng Hoa Cúng Dường Tam Bảo

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

178 xem

25.Cách Sử Dụng Tài Sản Của Người Cư Sỉ

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

267 xem

24.Có và không

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

174 xem

23.2 Kinh Giáo giới La-hầu-la 03

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

265 xem

23.1 Kinh Giáo giới La-hầu-la

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

259 xem

22.2 Bí Quyết và Nghệ Thuật Trụ Trì Trong Phật Giáo 02

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

172 xem

22.1 Bí Quyết và Nghệ Thuật Trụ Trì Trong Phật Giáo 01

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

174 xem

21.2 Như Thế Nào Là Một Người Phật Tử 02

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

179 xem

21.1 Như Thế Nào Là Một Người Phật Tử 01

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

169 xem

20. Sức Mạnh Của Tuổi Trẻ

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

175 xem

19.Vấn Đáp Phật Pháp

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

265 xem

18.Tám Pháp Thế Gian

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

260 xem

17.Thái Độ Khoan Dung

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

187 xem

16.2 Già Bệnh Chết phần 2

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

176 xem

16.1 Già Bệnh Chết phần 1

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Minh

256 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh