Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Chuyên đề9.Quả Báu Đặt Bát Hội và Dâng Y Kathina

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

171 xem

8.5 Khóa Thiền Tứ Niện Xứ Bài 5

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

166 xem

8.4 Khóa Thiền Tứ Niện Xứ Bài 4

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

161 xem

8.3 Khóa Thiền Tứ Niện Xứ Bài 3

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

176 xem

8.2 Khóa Thiền Tứ NIện Xứ Bài 2

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

166 xem

8.1 Khóa Thiền Tứ Niện Xứ Bài 1

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

158 xem

7.Thuyền Về Giới

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

161 xem

6.Thiền Về Định

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

167 xem

5.Thuyền Về Tuệ

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

187 xem

4.Xác Định Hạng Nguyện Giải Thoát

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

185 xem

3.Dự Thi Trường Thánh

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

154 xem

2.Đoạn Trình Tri Kiến

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

179 xem

1.Tùy Quán Tam Tướng

Giảng sư: Hòa Thượng Pháp Chất

176 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh