Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.
Chuyên đề4. Từ Bi Hỷ Xả - TS Khánh Hỷ

Giảng sư: Hòa Thượng Khánh Hỷ

164 xem
  

Khóa Tu Chùa Long Khánh